Asystent medyczny

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin ustala zasady korzystania i funkcjonowania serwisów internetowych: https://katarzynagrudzien.pl/ 

2. Warunkiem korzystania ze Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. Aktualna wersja Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie pod adresem https://katarzynagrudzien.pl/

§ 2. Definicje Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Serwisu.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Serwisu, w rozumieniu aktualnego brzmienia treści przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. Konsument – w rozumieniu art.  221 Kodeksu cywilnego,  za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Dz.U.2014.827 z późn. zm.).
 4. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności”.
 5. Serwis Internetowy, Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://katarzynagrudzien.pl/ za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów określonych Towarów i Usług.
 6. Towar – produkty prezentowane w ramach Serwisu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności książki, płyty DVD oraz publikacje innego rodzaju.
 7. Usługa – usługi prezentowane w ramach Serwisu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności szkolenia.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług zawarta pomiędzy Właścicielem Serwisu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego.
 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zm.).
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z późn.zm.).
 11. Właściciel Serwisu – Lift-Med II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., ul. Cegielniana 14, 44-200, Rybnik, Śląskie KRS: 0000374913, NIP: 6423150951.
 12. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Serwisu określonych Towarów lub Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Serwisu Umowy Sprzedaży tych Towarów lub Usług na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

§ 3. Techniczne warunki korzystania z serwisu

1. Korzystanie z Serwisu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:

 1. posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows,
 2. zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies, oraz posiadania aktywnego konta poczty e-mail.

§ 4. Składanie i realizacja zamówień

1. W celu zamówienia Towaru lub Usługi za pośrednictwem Serwisu należy wejść na stronę internetową https://katarzynagrudzien.pl/, a następnie dokonać wyboru Towaru lub Usługi, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Serwisu.

2. Wybór przez Klienta zamawianych Towarów lub Usług (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez wypełnienie określonego formularza.

3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:

 1. imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie),
 2. adresu dostawy (tj. ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, kraju),
 3. numeru telefonu, oraz
 4. adresu e-mail, a także akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Akceptuję regulamin”, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam Zamówienie”, „Zamawiam” lub „Wyślij”.

4. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Towary lub Usługi.

5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Towarów lub Usług, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności oraz miejsca i sposobu ich dostawy.

6. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie”, ma świadomość iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Serwisu zapłaty.

7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z Właścicielem Serwisu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

8. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

9. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 8 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

10. Dostawa Zamówienia odbywa się po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na konto Właściciela Serwisu. Koszt dostawy ponosi Klient w całości.

§ 5. Ceny towarów i formy płatności

1. Ceny Towarów i Usług zamieszczone na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne składniki, takie jak np. cła.

2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów i Usług prezentowanych na stronach internetowych Serwisu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Towarów lub Usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.

3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: o przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Serwisu; na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia. Wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po otrzymaniu przelewu; o przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Serwisu za pośrednictwem systemu PayU – na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia. Wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po otrzymaniu przelewu.

4. Dokonując zapłaty za Towar lub Usługę Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych.

5. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura w wersji elektronicznej, wedle wyboru Klienta.

§ 6. Koszty i termin dostawy

1. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Unii Europejskiej i realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej.

2. Koszty dostawy podane są do wiadomości Klienta przed wysłaniem przez niego Zamówienia.

§ 7. Reklamacje dotyczące towarów

1. Wszystkie Towary dostępne w Serwisie są oryginalne, fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta.

2. Właściciel Serwisu odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem, za niezgodność z Umową Sprzedaży Towaru lub Usługi zakupionych przez Klienta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować do Właściciela Serwisu na adres e-mail rejestracja@liftmed.pl

4. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia, a także opisać powód składanej reklamacji.

5. Serwis zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej zgłoszenia.

§ 8. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu

1. Właściciel Serwisu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, zgłaszanych przez Klientów.

2. Klient może poinformować Właściciela Serwisu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail rejestracja@liftmed.pl

3. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.

4. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej wpłynięcia.

§ 9. Zwroty

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odebrania Towaru, lub w przypadku nabycia Usługi – w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, poprzez wysłanie na piśmie stosownego oświadczenia na adres siedziby Właściciela Serwisu, tj.: ul. Cegielniana 14, 44-200 Rybnik lub za pomocą adresu e-mail rejestracja@liftmed.pl. Klient ma prawo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.

2. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Właściciel Serwisu niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.

3. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego jest wyłączone w przypadku: a. świadczenia Usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania, c. świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, d. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu oraz dostarczania prasy.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.

5. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży. Zwracany Towar należy przesłać na adres: ul. Cegielniana 14, 44-200 Rybnik. Zwracany Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w transporcie.

6. Właściciel Serwisu dokona zwrotu wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży.

7. Właściciel Serwisu ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy do czasu zwrotnego otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności które z zdarzeń nastąpi najpierw 8. Koszt odesłania Towaru do Właściciela Serwisu oraz jego opakowania pokrywa Klient.

§ 10. Pozostałe zasady korzystania z serwisu internetowego

1. W przypadku Usług świadczonych przez Właściciela Serwisu możliwa jest Zamiana na wniosek Klienta

2. Właściciel Serwisu w uzasadnionych przypadkach – z przyczyn losowych od niego niezależnych, zastrzega sobie możliwość zmiany terminu świadczenia Usług, pod warunkiem, iż nowy termin świadczenia tej Usługi ustalony zostanie wspólnie przez Właściciela Serwisu oraz Klienta.

3. Klient, który nabył daną Usługę uprawniony jest do jednorazowej zmiany terminu jej świadczenia na inny, dostępny w ramach oferty Serwisu, pod warunkiem, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Właścicielowi Serwisu na adres e-mail rejestracja@liftmed.pl nie później niż na 14 dni przed pierwotnym (oryginalnym) terminem świadczenia Usługi, a także pod warunkiem, iż Właściciel Serwisu będzie dysponował wolnymi miejscami we wskazanym przez Klienta, nowym terminie świadczenia danej Usługi. Nieobecność Klienta na wizycie jest równoznaczna z należytym jej wykonaniem (spełnieniem świadczenia) przez Właściciela Serwisu i powoduje wygaśnięcie po stronie Klienta wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu Umowy, jako bezprzedmiotowych.

4. Klient składając Zamówienie na Usługę wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku uwiecznionego na zdjęciach oraz nagraniach audiowizualnych pochodzących z poszczególnych świadczonych Usług, w dowolny sposób – w tym poprzez zamieszczanie na stronach Serwisu, w serwisach społecznościowych czy w sieci Internet, dla celów promocyjnych lub reklamowych samego Serwisu lub sprzedawanych w jego ramach Towarów bądź Usług. Zgoda, o której mowa powyżej może być przez Klienta odwołana w każdym czasie, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Właściciela Serwisu, tj. rejestracja@liftmed.pl

5. W przypadku zakupu Usługi na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Regulaminu i szczegółach zakupionej Usługi. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację w tym zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby trzeciej uczestniczącej w szkoleniu, zgodnie z ust. 4.

9. Klient, korzystając ze Serwisu zobowiązany jest w szczególności do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Serwisu,
 3. niewykorzystywania Serwisu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Serwisu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),
 4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Serwisu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,
 5. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

§ 11. Ochrona danych osobowych

1. Właściciel Serwisu jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Serwisu Internetowego.

2. Klient, który dokonał rejestracji w ramach Serwisu ma prawo dostępu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można uzyskać poprzez kontakt z Właścicielem Serwisu pod adresem e-mail: rejestracja@liftmed.pl

3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera Polityka Prywatności znajdująca się na stronie Serwisu, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Zdjęcia oraz wszelkie pozostałe materiały (w tym teksty, nagrania, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Serwisu są własnością Właściciela Serwisu lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Właściciela jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, Nr 90, poz. 631).

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Serwisu a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu obowiązujących przepisów, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Serwisu a Klientem, który nie jest Konsumentem w świetle obowiązujących przepisów, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Serwisu.

4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.