Blooming Lips

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „Rozporządzenie” lub „RODO”) informuję, że:

 

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest LIFT-MED II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Rybniku przy ul. Cegielnianej 14, 44-200 Rybnik, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000462763, posiadającym NIP: 6423183063, REGON: 243266617, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 PLN wpłacony w całości., adres poczty elektronicznej rodo@liftmed.pl, nr telefonu 503060205 zwana dalej „Administratorem” lub „ADO”.

 

II Cel przetwarzania:

 

1. Państwa dane będą gromadzone i przetwarzane w celu:

 

a) ustalenia tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość jak również w naszej placówce na stanowiskach recepcyjnych czy w gabinecie lekarskim (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ),

 

b) realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jako podmiocie leczniczym w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ)

 

c) świadczenia usług polegających na realizacji zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 

d) księgowo-podatkowym (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości)

 

e) odbierania i archiwizowania oświadczeń o upoważnieniu innych osób do dostępu do dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Państwa zdrowia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ)

 

f) zapewnienia kontaktu z Administratorem, pod podanym numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołać termin konsultacji lekarskiej, przypomnieć o tej konsultacji, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora)

 

g) przesyłania zamówionej informacji handlowej, dla celów marketingu bezpośredniego produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 172 PrTel w zw. z art. 10 ust. 2 uśude)

 

h) dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, jakim jest dochodzenie roszczeń).

 

2. W razie powziętych wątpliwości Administrator może zwrócić się do Państwa o dostarczenie dokumentów potwierdzających prawdziwość podanych danych.

 

III. Okres przechowywania danych

 

Państwa dane będą przechowywane przez okres oraz w terminach wskazany w przepisach szczególnych. W przypadku utworzonej dokumentacji medycznej jest t okres co najmniej 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. LIFT-MED II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. przetwarza dane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzana są przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli wyrażona została zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych, dane te są przetwarzane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

 

IV Prawo dostępu do danych

 

1. Zgodnie z RODO podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą, od osoby tej pozyskiwane jest oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie dotyczących ją danych osobowych. Osoba ta ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę, a także przysługuje Państwu prawo do:

 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 

b) sprostowania danych, o którym mowa w art. 16 RODO, poprzez poprawienie nieprawidłowych danych, uzupełnienie niekompletnych danych lub uzupełnienie o nowe dane,

 

c) usunięcia danych, w przypadku zajścia okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO, w tym w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

 

d) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadku zajścia okoliczności wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO,

 

e) przesłania danych osobowych do innego administratora, w przypadkach określonych w art. 20 RODO;

 

f) w dowolnym momencie wnieść sprzeciw -z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO,

 

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego -na naruszenie zasad ochrony danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

2. o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, które dokonane zostały zgodnie z art. 16, art. 17 ust.1 i art. 18 RODO, informowany jest każdy odbiorca, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Osoba, której dane dotyczą – jeżeli tego zażąda – informowana jest o tych odbiorcach.

 

3. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

4. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych mogą dokonać Państwo poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora rodo@liftmed.pl.

 

5. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

 

VI. Dobrowolność podania danych

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym, że są one konieczne, a zarazem niezbędne do skutecznego świadczenia Usług medycznych i zrealizowania obowiązków nałożonych na podmiot medyczny w zakresie ustalenia tożsamości pacjenta, a także dla celów podatkowo-księgowych.

 

VII. Odbiorcy danych

 

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane:

 

1. Pracownikom LIFT-MED II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., zatrudnionym lub świadczącym usługi na podstawie jakiegokolwiek tytułu,

 

2. Podmiotom współpracującym z LIFT-MED II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. na podstawie odrębnych umów, na przykład w zakresie hostingu i tworzenia stron internetowych, obsługi klienta, dostarczania narzędzi analitycznych do wykorzystania w naszych usługach, wsparcia technicznego i działań marketingowych, w bieżących sprawach dotyczących prowadzonej działalności, dostawcom usług i realizacji praw pacjenta.

 

3. Innym podmiotom leczniczym współpracującym z LIFT-MED II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz opieki zdrowotnej.

 

4. Dostawcom usług prawnych i doradczych wspierających LIFT-MED II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

 

5. Osobom upoważnionym przez danego Pacjenta.

 

6. Wobec tego, że korzystamy z usług innych dostawców, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy LIFT-MED II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., a tym podmiotem.

 

VIII. Sposób gromadzenia danych i ich zakres:

 

Dane osobowe są zbierane w sposób bezpośredni tj. zostały wprost przez Państwa podane pracownikowi lub wprowadzone do bazy po ich podaniu przez Państwa za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 

Celem objęcia opieką zdrowotną potrzebny jest następujący zestaw danych: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), główna miejscowość opieki, adres zamieszkania, pokrewieństwo (w przypadku osób zgłaszanych przez członka rodziny). Możemy również otrzymać Państwa adres e-mail oraz numer telefonu, ale dane te nie są nam niezbędne do objęcia opieką zdrowotną. Potrzebujemy te dane, aby móc zweryfikować tożsamość przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.

 

Podczas świadczenia usług zdrowotnych tworzymy dokumentację medyczną, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności są tam informacje o Państwa stanie zdrowia jak również mogą znaleźć się informacje o przebytym leczeniu, przeprowadzonych zabiegach, podanych lekach, zachowaniu. Zbieramy te informacje, jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy procesu leczenia.

 

W zakresie wysyłki komunikacji marketingowej potrzebujemy adresu e-mail lub numeru telefonu. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych obejmuje wszelkie informacje zostały uprzednio udzielone (imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, wiek, miejscowość). Zapewniamy jednak, że w celach marketingowych nie sięgamy do Państwa dokumentacji medycznej – dostęp do tych informacji mają jedynie upoważnione do tego osoby.

 

IX Polityka prywatności

 

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW LIFT-MED II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. zostały określone w naszej Polityce Prywatności (polityka cookies) pod adresem liftmed.pl.

 

IX. Kontakt:

 

LIFT-MED II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Rybniku przy ul. Cegielnianej 14, 44-200 Rybnik, e-mail: rodo@liftmed.pl.

 

* Użyte skróty i ich definicje:

 

Ustawa o prawach pacjenta – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

Rozporządzenie MZ – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;

PrTel – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ustawy Prawo telekomunikacyjne;

uśude – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;